Jäsentiedotus

Kuusamon VPK hallitus ja yhteyshenkilöt 2020

Markku Ruonio, puheenjohtaja
Ari Isokääntä, sihteeri
Teemu Torvinen
Harri Niskanen
Tommi Kyllönen
Heikki Määttä
Miika Kellokumpu
Jussi Tupasela
Kimmo Ronkainen

Hannu Viinikka, 1. varajäsen
Jouni Oikarainen, 2. varajäsen
JukkaKurtti, 3. varajäsen

Ville Oikarainen, koulutusvastaava
Miika Kellokumpu, nuorisovastaava

Yhteyshenkilöt:
Ari Isokääntä, Ruka
Miika Kellokumpu, Keskusta

Kokous- ja saunatilojen vastaavat:
Kimmo Ronkainen
Markku Ruonio


Kuusamon VPK:n syyskokouksessa 26.11.2018 valittiin yhdistykselle toimihenkilöt vuodeksi 2019:

Hallituksen puheenjohtaja 2019: Jouni Oikarainen

Hallituksen jäsenet (erovuoroisuus suluissa nimen perässä):
Miika Kellokumpu (2019)
Ari Isokääntä (2019)

Arto Tornberg (2019)
Kalle Oikarainen (2019)
Teemu Torvinen (2020)
Harri Niskanen (2020)
Tommi Kyllönen (2020)
Markku Ruonio (2020)
Hallituksen varajäsenet 2019:
Jussi Tupasela
Hannu Viinikka
Kimmo Ronkainen

VPK:n päällystö 2019:
Koulutusvastaava Ville Oikarainen
Nuorisovastaava Miika Kellokumpu
Muita mahdollisia päällystön edustajia ei valittu.

Koulutus-, Nuoriso- sekä huvi- ja kilpailutoimikunnat hallitus valitsee tarvittaessa.


Kutsu Kuusamon VPK:n syysokoukseen 26.11.2018 klo 18.00 alkaen

Paikkana on Kuusamon VPK:n kokous- ja saunatila (Kitkantie 15). Esityslistalla sääntömääräiset asiat sekä palokuntasopimus ja sääntöuudistus. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kevätkokoukseen!


Päivitetty 14.5.2015

Kuusamon VPK:n säännöt

Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Kuusamon VPK ry. Yhdistystä nimetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan kotipaikka on Kuusamo.

Tarkoitus


Palokunnan tarkoituksena on antaa järjestettyä apua sammutus- ja pelastustoiminnassa sekä osallistua palontorjunnan valistus- ja koulutustyöhön.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi palokunta
1. pyrkii toimimaan yhteistyössä kunnan viranomaisten ja palokunnan tarkoitusperistä kiinnostuneiden yhteisöjen kanssa,
2. tekee tunnetuksi palokunnan toimintaa pyrkien herättämään harrastusta palontorjuntaan,
3. tekee alan edistämistä tarkoittavia aloitteita,
4. voi tarvittaessa tehdä sopimuksen sammutus- ja pelastustoimen tehtävien hoitamisesta,
5. voi tarvittaessa tehdä sopimuksen sairaankuljetustehtävien hoitamisesta,
6. voi tarvittaessa tehdä sopimuksen öljyntorjuntatehtävien hoitamisesta,
7. antaa mahdollisuuksiensa rajoissa apua myös oman kunnan ulkopuolelle,
8. antaa jäsenilleen suunnitelmallista tietopuolista ja käytännöllistä alan opetusta ja harjoitusta sekä
9. toimii muillakin vastaavilla tavoilla palontorjunnan edistämiseksi.

Jäsenyys ja toimintamuoto


Jäsenet ovat joko toimivia tai kannattavia.
Toimivaksi jäseneksi voidaan hyväksyä 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu noudattamaan palokunnan tarkoitusperiä ja sääntöjä. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös 10 vaan ei 16 vuotta täyttänyt nuori holhoojan suostumuksella.
Toimivat jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus palokunnan päällikön esityksestä.
Toimivien jäsenten velvollisuutena on osallistua palokunnan harjoituksiin ja muihin koulutustilaisuuksiin, sekä työskentelyyn sammutus- ja pelastustoiminnassa päällystön ohjeiden mukaisesti.
Päivystys- ja varallaolovelvoitteista sekä mahdollisesta sairaankuljetustehtäviin osallistumisesta sovitaan erikseen.
Toimivat naisjäsenet muodostavat rekisteröimättömän osaston, naisosaston, jolle hallitus vahvistaa johtosäännön.
Toimivat 10 – 16 -vuotiaat jäsenet muodostavat rekisteröimättömän osaston, nuoriso-osaston, jolle hallitus vahvistaa johtosäännön.
Palokunta pitää ajan tasalla olevaa luetteloa jäsenistään, heidän koulutuksestaan sekä osallistumisestaan sammutus- ja pelastustoimintaan.
Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka sitoutuu suorittamaan palokunnalle määrätyn kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on kokouksessa puheoikeus.
Kunniapuheenjohtajaksi, kunniapäälliköksi ja kunniajäseneksi voi palokunnan kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt palokunnan toimintaa. Päätöstä kunniajäseneksi kutsumisesta tulee kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Jäsenen, joka haluaa erota palokunnasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti palokunnan kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä palokunnan jäsenilleen asettamia velvollisuuksia tai esiintyy palokunnan arvonantoa alentavasti. Päätöksestä ilmoitetaan erotetulle kirjallisesti. Päätökseen tyytymätön voi vedota palokunnan kokoukseen jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Päätöksen tulee saada vähintään 2/3 annetuista äänistä.
Kannattajajäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi, jollei jäsen ole suorittanut vuoden jäsenmaksuaan viimeistään seuraavan vuoden aikana.


Palokunta kuuluu jäsenenä Oulun läänin Palotorjuntaliitto ry:hyn ja toimii yhteistyössä mainitun liiton ja toiminta-alueensa muiden palokuntien kanssa.
Palokunnan päällystön muodostavat palokunnan päällikkö, varapäälliköt sekä palokunnan sisäisten järjestelyjen edellyttämä muu päällystö sekä nais- ja nuoriso-osaston johtajat.
Sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvaan päällystöön kuuluvan tulee olla suorittanut Valtion palo-opistossa vähintään tälle päällystölle tarkoitettu kurssi.
Palokunnan päällystöön kuuluvien tulee olla täysi-ikäisiä henkilöitä.
Yksityiskohtaiset ohjeet palokunnan sisäistä toimintaa varten määritetään johtosäännöissä ja toimintaohjeissa.

Jäsenmaksut ja muut tulot sekä omaisuus


Toimivat jäsenet sekä kunniapuheenjohtaja, -päällikkö ja –jäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
Palokunnan syyskokous päättää kannatusjäsenmaksun suuruudesta.


Palokunta voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla varojen keräyksiä, juhlia ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten.
Palokunnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Toimielimet


Palokunnan päätäntävaltaa käyttävänä toimielimenä on kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus. Määrättyjä tehtäviä varten palokunnalla voi olla kokouksen tai hallituksen asettamia valiokuntia ja toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnan alaisina.

Kokoukset

10§
Palokunnan on kokoonnuttava varsinaisiin kokouksiin kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen helmi-huhtikuussa ja syyskokoukseen syys-marraskuussa.
Palokunnan varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalta,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
5. käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus,
6. käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,
9. päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Syyskokouksessa
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalta,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
5. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma,
6. valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja
7. valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi neljä (4) uutta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle, sekä kesken toimintakautta mahdollisesti vapautuneelle paikalle uusi jäsen tämän toimikauden loppuajaksi, sekä seuraavaksi kalenterivuodeksi kolme (1. 2. ja 3.) hallituksen varajäsentä.
8. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi palokunnan päällystö,
9. valitaan edustajat niihin järjestöihin, joihin palokunta kuuluu,
10. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi toimikunnat,
11. päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudesta,
12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kummallekin varamies,
13. päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista.
Varsinaisista kokouksista ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta palokunnan ilmoitustaululla ja sanomalehti-ilmoituksella taikka kullekin jäsenelle postitse lähetettävällä kirjallisella kutsulla.
Asiat, jotka palokunnan jäsenet haluavat varsinaisissa kokouksissa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun 15 päivään mennessä ja syyskokouksen osalta elokuun 15 päivään mennessä.

Ylimääräinen kokous

11§
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.
Ylimääräisessä kokouksesta ilmoitetaan samoin kuin palokunnan varsinaisesta kokouksesta.

Hallitus

12§
Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi valitut kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, sekä 1. 2. ja 3. varajäsen, jotka valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi.
Hallitus valitaan palokunnan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi. Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan yhdeksi kalenterivuodeksi. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitukseen valittavan tulee olla täysi-ikäinen henkilö.
Palokunnan päällikkö voi osallistua hallituksen kokouksiin, joissa hänelle on äänioikeus, mikäli hän on hallituksen jäsen. Muutoin hänellä on vain puheoikeus.
Nais- ja nuoriso-osastojen valitsemat edustajat voivat osallistua hallituksen kokouksiin, joissa heillä on äänioikeus, mikäli he ovat hallituksen jäseniä. Muutoin heillä on vain puheoikeus.
Jokaisen kalenterivuoden lopussa eroaa hallituksen jäsenistä puolet. Ensimmäisen kalenterivuoden erojärjestys määrätään arvalla.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä ovat saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on myös kutsuttava koolle kun vähintään kaksi (2) jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan kolme (3) -jäsenisen työvaliokunnan valmistamaan hallituksessa käsiteltäviä asioita.

13§
Hallituksen tehtävänä on hoitaa palokunnan asioita näiden sääntöjen ja kokouksien päätösten mukaisesti.
Hallituksen tulee mm.
- huolehtia palokunnan toimintavalmiudesta,
- huolehtia palokunnan toiminnan kehittämisestä,
- valmistella ja esittää palokunnan kokouksille kuuluvat asiat,
- kutsua koolle palokunnan kokoukset,
- hyväksyä palokunnan koulutussuunnitelmat,
- valvoa palokunnan henkilöstön koulutusta,
- vastata palokunnan käytössä olevista tiloista ja kalustosta,
- asettaa tarvittaessa tilapäisiä toimikuntia ja laatia niille toimintaohjeet,
- laatia toimintaohjeet palokunnan toimihenkilöille,
- huolehtia taloudesta ja omaisuuden hoidosta,
- huolehtia palokunnalle mahdollisesti tulevien avustusten määräaikaisesta hakemisesta,
- sopia tarvittaessa sammutus- ja pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta,
- sopia tarvittaessa öljyntorjuntatehtävien hoitamisesta,
- sopia tarvittaessa sairaankuljetustehtävien hoitamisesta,
- vahvistaa nais- ja nuoriso-osastojen johtosäännöt,
- hyväksyä palokunnan uudet jäsenet ja suorittaa mahdolliset jäsenten erottamiset,
- ehdottaa palokunnan kokoukselle kunniapuheenjohtajaksi, kunniapäälliköksi ja kunniajäseneksi kutsuttavat,
- tehdä kunnia- ja muut merkkiehdotukset,
- pitää yhteyttä lääninliittoon sekä muihin palo- ja pelastusalan yhteisöihin sekä
- nimetä alipäällystö

14§
Palokunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimen kirjoittajan tulee olla täysi-ikäinen.
Äänestykset

15§
Jos kokouksessa on tehty kaksi tai useampia kannatettuja ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Jos joku osanottajista vaatii, toimitetaan suljettu äänestys.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Palokunnan kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä vähintään yhden vuoden palokuntaan kuuluneella toimivalla jäsenellä yksi ääni.

Talous

16§
Palokunnan tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15 päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Palokunnan sääntöjen muuttaminen

17§
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään ¾ palokunnan kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa.
Palokunnan purkaminen

18§
Päätös palokunnan purkamisesta on tehtävä purkamista varten koolle kutsutussa palokunnan kokouksessa ¾ määräenemmistöllä palokunnan kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä ja vahvistettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta myöhemmin pidettävässä purkamista varten kokoon kutsuttavassa kokouksessa yhtäläisellä määräenemmistöllä.
Päätettäessä palokunnan purkamisesta toisen kerran, kokouksessa on samalla myös määrättävä, miten palokunnan omaisuus käytetään palotorjunta tarkoituksiin